Veiligheid

 • Wij leveren diverse diensten met betrekking tot interne- en externe veiligheid.

 • Diverse wet- en regelgeving en (inter)nationale normen verlangen van organisaties veel eigen verantwoordelijkheid op het gebied van interne veiligheid (medewerkers) en externe veiligheid (omgeving / omwonenden). Het voorkomen van (zware) ongevallen staat hierbij centraal.

  Neem contact op

Diensten

veiligheidwerkvloer

  • Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) / Seveso III (opstellen Veiligheidsrapport (Vr), uitvoeren interne audits, opstellen installatiescenario’s, begeleiding MOC-procedures)
  • IEC 61508 (Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems)
  • IEC 61511 (Functional safety – Safety instrumented systems fort he process industry sector)
  • NIVRIM/NIM (Brzo 2015)
  • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
  • VGM Checklist Aannemers (VCA) 2008/5.1 (opstellen, implementeren en certificeren)
  • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)
  • Arbeidsomstandighedenwet (verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsomstandigheden regelgeving zoals het verzorgen van voorlichting en instructie (toolboxmeetings), het uitvoeren van toezicht (werkplekinspecties, inzet HVK-er), uitvoeren RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak, Opstellen en onderhouden van het Bedrijfsnoodplan, uitvoeren van ongevalsonderzoek)